ІНФОРМАЦІЯ

Захист прав споживачів

Кожен споживач фінансових послуг ТОВ «МЕГА ФІНАНС» має право звернутися до ТОВ «МЕГА ФІНАНС» як надавача фінансових послуг, а ТОВ «МЕГА ФІНАНС» зобов’язане розглянути таке звернення у належний строк.

Загальний порядок вирішення суперечок передбачає, що усі суперечки щодо наданих ТОВ «МЕГА ФІНАНС» фінансових послуг мають вирішуватися користувачами шляхом переговорів відповідно до процедур, встановлених правилами надання фінансових послуг, відносно яких виникла суперечка, за участю ТОВ «МЕГА ФІНАНС».

Відповідно до вимог частин четвертої і п’ятої ст.12-1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» фінансова установа до укладення з клієнтом договору про надання фінансової послуги додатково надає йому інформацію про:
1. Фінансову послугу, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг. Згідно з поданою заявкою клієнту буде запропонована фінансова послуга на запитуваних заявником та погоджених фінансовою компанією умовах. Вартість послуг буде повідомлено клієнту перед укладенням договору за місцем розташування фінансової установи.
2. Умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість. Додаткові фінансові послуги, передбачені законодавством України, надаються фінансовою компанією клієнтам на підставі окремого (окремих) договору (договорів), які укладаються між клієнтом та фінансовою компанією, і в яких визначаються порядок, умови надання та вартість додаткових фінансових послуг.
3. Порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги. Сплата податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги здійснюється відповідно до законодавства України.
4. Правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги: Дострокове припинення надання фінансової послуги здійснюється внаслідок розірвання Договору. Порядок і підстави розірвання Договору визначаються Договором, укладеним між клієнтом та фінансовою компанією.
В разі розірвання Договору клієнт та фінансова компанія зобов’язуються провести взаємні розрахунки:
— фінансова компанія за заявою клієнта переказує залишок коштів клієнта за реквізитами, вказаними в заяві клієнта, на інший банківський рахунок клієнта;
— клієнт повинен погасити усю існуючу на момент розірвання Договору заборгованість перед фінансовою компанією.
5. Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги. Фінансова установа здійснює захист прав споживачів згідно з вимогами Закону України «Про захист прав споживачів» шляхом надання споживачеві необхідної інформації до надання фінансової послуги. Усі спірні питання, які можуть виникнути у майбутньому між клієнтом та кредитною установою, будуть врегульовані шляхом переговорів. Якщо неможливим буде дійти згоди із спірних питань в процесі переговорів, то такий спір вирішуватиметься у судовому порядку згідно із законодавством України.
6. Розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами. Розмір винагороди фінансової компанії у разі пропонування фінансових послуг, що надаються іншими фінансовими установами, визначається у відповідних договорах, укладених між фінансовою компанією та іншими фінансовими установами.
7. Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів.

Права споживачів фінансових послуг, закріплені Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 № 2664-III.
Стаття 12. Право клієнта на інформацію
1. Клієнт має право доступу до інформації щодо діяльності фінансової установи. Фінансові установи зобов’язані на вимогу клієнта в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», надати таку інформацію:
— відомості про фінансові показники діяльності фінансової установи та її економічний стан, які підлягають обов’язковому оприлюдненню;
— перелік керівників фінансової установи та її відокремлених підрозділів;
— перелік послуг, що надаються фінансовою установою;
— ціну/тарифи фінансових послуг;
— кількість акцій фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи перевищують п’ять відсотків;
— іншу інформацію з питань надання фінансових послуг та інформацію, право на отримання якої закріплено в законах України.
2. Фінансова установа до укладення з клієнтом договору про надання фінансової послуги додатково надає йому інформацію про:
— фінансову послугу, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг;
— умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість;
— порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги;
— правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги;
— механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги;
— реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів;
— розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами.
3. Інформація, що надається клієнту, повинна забезпечувати правильне розуміння суті фінансової послуги без нав’язування її придбання.
4. Фінансова установа під час надання інформації клієнту зобов’язана дотримуватися вимог законодавства про захист прав споживачів.

Стаття 12-1. Розкриття інформації
1. Фінансові установи повинні розкривати:
а) фінансову та консолідовану фінансову звітність, яка складається та подається відповідно до законодавства;
б) звіт про корпоративне управління (для фінансових установ, утворених у формі акціонерних товариств), що складається відповідно до вимог цього Закону, законів з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг та прийнятих згідно з такими законами нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, і подається:
— акціонерам фінансової установи;
— органам, які відповідно до закону здійснюють нагляд за діяльністю відповідної фінансової установи, разом з річною звітністю;
— звітні дані (інші, ніж фінансова та консолідована фінансова звітність), що складаються та подаються відповідно до вимог законів з питань регулювання ринків фінансових послуг та прийнятих згідно з такими законами нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг;
— інформацію, що надається клієнтам відповідно до статті 12 цього Закону.
2. Фінансові установи, утворені у формі акціонерних товариств, додатково розкривають інформацію як емітенти відповідно до вимог законодавства про цінні папери.
3. Фінансові установи повинні під час розкриття інформації дотримуватися вимог законодавства про мови.
4. Фінансові установи, нагляд за діяльністю яких здійснюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, повинні також розкривати шляхом розміщення на безоплатній основі в її загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на власних веб-сайтах (веб-сторінках) в обсязі та порядку, встановлених зазначеною комісією, таку інформацію:
а) повне найменування, ідентифікаційний код та місцезнаходження фінансової установи;
б) перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою;
в) відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою);
г) відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи;
ґ) відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи;
д) відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі;
е) річну фінансову та консолідовану фінансову звітність;
є) відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи;
ж) рішення про ліквідацію фінансової установи;
з) іншу інформацію про фінансову установу, що підлягає оприлюдненню відповідно до закону.
5. Фінансові установи забезпечують доступність інформації, розміщеної на власних веб-сайтах (веб-сторінках) відповідно до частини четвертої цієї статті, не менше ніж за останні три роки.


Інформація про механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги

Товариство турбується, щоб права споживачів фінансових послуг були максимально захищені. З цією метою, Товариство інформує Клієнтів, що Товариство у своїй діяльності, дотримується/виконує відповідні вимоги, передбачені чинним законодавством України стосовно захисту прав споживачів, зокрема, але не виключно, Законами України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, “Про захист прав споживачів”.

Закон України «Про захист прав споживачів» регулює відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг різних форм власності, встановлює права споживачів, а також визначає механізм їх захисту та основи реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів.

Cпоживач має право:
1) захист своїх прав державою;
2) належну якість продукції (послуги) та обслуговування;
3) безпеку продукції (послуги);
4) необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію (послугу), її кількість, якість, асортимент, а також про її виробника (виконавця, продавця);
5) відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок недоліків продукції (послуги), відповідно до закону;
6) звернення до суду та інших уповноважених державних органів за захистом порушених прав;
7) об’єднання в громадські організації споживачів (об’єднання споживачів).

Споживачі також мають інші права, встановлені законодавством про захист прав споживачів

З метою отримання необхідного захисту своїх прав та урегулювання спірних питань (у разі їх виникнення), споживачі фінансових послуг, що надаються Товариством, мають право звертатись безпосередньо до Товариства за телефонним номером: 38 (066) 806-00-15, або написати листа на адресу електронної пошти: tovmegafinance@gmail.com


Інформація про порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги

На виконання вимоги пункту 3 частини другої статті 12 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” Товариство повідомляє, що отримання Клієнтами – фізичними особами від Товариства фінансових послуг таких як:
— надання послуг з факторингу;
— надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
— надання послуг з фінансового лізингу;
— надання гарантій та поручительств.

Клієнт – фізична особа, не отримує доходу (відсутній об’єкт оподаткування), а Товариство не визнається податковим агентом щодо податку на доходи фізичних осіб у значенні, наведеному у Податковому кодексі України тому не передбачає сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансових послуг.


Інформація про правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги

Фінансова компанія надає Клієнтам фінансові послуги факторингу, фінансового лізингу, гарантій, поручительств та надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту на підставі Договорів. Відповідно до статті 629 Цивільного кодексу України (далі за текстом – “ЦК України”), “договір є обов’язковим для виконання сторонами”.

Згідно із статтею 631 ЦК України, “строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов’язки відповідно до договору.

Відповідно до статті 525 ЦК України «одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом».

Відповідно до умов Договору:
— Зміна та/або розірвання цього Договору в односторонньому порядку не допускається.
— Сторона Договору, яка вважає за необхідне змінити Договір, повинна надіслати пропозицію про це другій Стороні за Договором.
— Сторона Договору, яка отримала пропозицію про зміну Договору, у термін передбачений умовами договору  повідомляє другу Сторону Договору про результати її розгляду.

Дія Договору припиняється:
— після повного виконання Сторонами власних обов’язків згідно цього Договору;
— у випадку набрання чинності ухвали або рішення суду про припинення дії цього Договору.

При достроковому припиненні Договору, відповідно до ст. 653 ЦК України, Сторони не мають права вимагати повернення того, що було виконане ними за зобов’язанням до моменту зміни або розірвання договору, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо договір змінений або розірваний у зв’язку з істотним порушенням договору однією із сторін, друга сторона може вимагати відшкодування збитків, завданих зміною або розірванням договору.


Інформація про реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів

Національний Банк України здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9.
Режим роботи:
Понеділок – четвер з 09:00 до 18:00
П’ятниця – з 09:00 до 17:00
Обідня перерва з 13:00 до 14:00
Телефон довідкової телефонної служби: 0 800 505 240
пошта:  nbu@bank.gov.ua
Веб-сайт: bank.gov.ua
Інформація на сайті Національного Банку України про захист прав споживачів: https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection
Якщо ви маєте питання, скарги чи пропозиції щодо послуг фінустанов, ви можете отримати консультацію від наших спеціалістів за номером: 0 800 505 240.*

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Адреса: 01001, місто Київ, вулиця Бориса Грінченка, будинок 1.
Телефон: (044) 279 12 70 – приймальня;
(044) 278 84 60, 278 41 70 – канцелярія
Факс: (044) 279-48-83.**
Веб-сайт: consumer.gov.ua


Інформація про розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами

Товариство не пропонує своїм Клієнтам фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами. У зв’язку з цим, Товариство не отримує фінансової винагороди від інших фінансових установ.


Інформація про умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість

Згідно правил надання Товариством фінансових послуги факторингу, надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, надання гарантій та поручительств, надання послуг з фінансового лізингу, — не передбачено надання додаткових фінансових послуг Клієнтам. Але у разі, якщо в окремих випадках Товариством надаватимуться додаткові фінансові послуги, то положення про умови їх надання та їх вартість включатимуться до належним чином оформлених правочинів (договорів та правил) із обов’язковим дотриманням/виконанням вимог, передбачених чинним законодавством України для таких випадків, зокрема, але невиключно, щодо належного інформування Клієнта про додаткові фінансові послуги в тому числі їх вартість.